REGULAMIN DLA KLIENTÓW USŁUGI SMS PREMIUM RATE

1. Definicje
a) Klient - Osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która uzyskała dostęp do
usług multimedialnych z wykorzystaniem Numeru Premium lub której Wydawca oferuje
udzielenie dostępu do usług multimedialnych z wykorzystaniem Numeru Premium.

b) Wydawca - właściciel serwisu http://funserwis.pl obsługuje Usługę SMS Premium na rzecz
Funserwis z siedzibą ul. Warmińska 10/2, 70-853 Szczecin, NIP: 955-116-69-59.

c) Usługa SMS Premium - usługa pozwalająca na przesyłanie przy pomocy telefonów
komórkowytch krótkich wiadomości SMS o podwyższonej opłacie za ich wysyłkę.
Wiadomość SMS Premium wysyłana przez Klienta na określony Numer Premium
umożliwia zakup dostępu do określonych przez Wydawcę świadczeń. Wysokość opłaty za
wysyłkę wiadomości SMS Premium zależy od cenników Operatorów oraz Numeru Premium.

d) Kod Prefix - Treść SMS wysłana przez Klienta pod Numer Premium celem skorzystania z
usług oferowanych przez Wydawcę.

e) Numer Premium - specjalny numer telefoniczny stworzony przez Operatorów z
przeznaczeniem do przesyłania wiadomości SMS Premium.

f) SMS Zwrotny - wiadomość SMS wysłana do Klienta jako odpowiedź na jego wiadomość
SMS wysłaną pod Numer Premium;

g) Kod zwrotny - Kod dostępu do usługi multimedialnej lub wydarzenia multimedialnego lub
interaktywnego otrzymany w SMS Zwrotnym.

h) Transakcja - Czynności podejmowane w ramach Serwisu z wykorzystaniem Numeru
Premium oraz Kodu Prefix na potrzeby udzielenia przez Partnera Klientowi dostępu do
usług multimedialnych.

i) Serwis -strona internetowa, aplikacja lub inny nośnik należący do Wydawcy.

j) Operator - podmiot gospodarczy świadczący usługi telekomunikacyjne na obszarze kraju na
podstawie koncesji. Operatorami prowadzącymi taką działalność na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej są: - Polkomtel S. A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel
Spółka z o.o., - Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o., - P4 Spółka z o.o., - Sferia S.A.

2. Informacje ogólne

a) Usługi oferowane są wszystkim Klientom posiadającym telefon komórkowy lub inne
urządzenie elektroniczne umożliwiające pobierania i eksploatację treści przesyłanych i
udostępnianych przez Wydawcę.

b) Przed dokonaniem płatności SMS Klient powinien upewnić się:
- Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci
niezbędnej do odczytania wybranej treści. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt
mała, treść zostanie zamówiona i opłacona jednak Klient nie będzie mógł dokonać
jej odczytania.
- Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie
wiadomości SMS. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Klient
uzyska kontaktując się z swoim Operatorem.
- Czy dana treść jest oferowana dla posiadanego przez niego modelu telefonu
komórkowego.
- Czy posiada inne urządzenie elektroniczne pozwalające na odebranie treści.

c) Klient korzystający z usług wyraża zgodę a przetwarzanie jego MDISDN w celu
realizacji usług oraz w celach marketingowych.

3. Transakcje

a) Koszt wysłania jednej wiadomość SMS Premium zależny jest od Numeru Premium pod
który jest wysłana:
- pod numer 71XXX - koszt 1.00 PLN netto (1.23 PLN brutto);
- pod numer 72XXX - koszt 2.00 PLN netto (2.46 PLN brutto);
- pod numer 73XXX - koszt 3.00 PLN netto (3.69 PLN brutto);
- pod numer 74XXX - koszt 4.00 PLN netto (4.92 PLN brutto);
- pod numer 75XXX - koszt 5.00 PLN netto (6.15 PLN brutto);
- pod numer 76XXX - koszt 6.00 PLN netto (7.38 PLN brutto);
- pod numer 79XXX - koszt 9.00 PLN netto (11.07 PLN brutto);
- pod numer 919XX - koszt 19.00 PLN netto (23.37 PLN brutto);
- pod numer 925XX - koszt 25.00 PLN netto (30.75 PLN brutto).

b) Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

c) Wiadomość SMS Premium może być wysłana wyłącznie za pośrednictwem aktywnej karty
SIM.

d) Jeśli pierwsza próba zamówienia Usługi przy pomocy wiadomości SMS Premium nie
powiodła się, klient zobowiązany jest zaniechać dalszych prób. Firma Funserwis nie bierze
odpowiedzialności za kilkukrotne próby zamówienia, w tym za ewentualne koszty
poniesione z tego tytułu.

e) Informacje wyświetlone na Serwisie Wydawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego nie stanowią oferty sprzedaży jakiegokolwiek towaru lub usługi i nie mogą
stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub
usługi.

f) Klient ma możliwość wykorzystania otrzymanego Kodu Zwrotnego tylko w zakresie użytku
osobistego.

4. Odpowiedzialność

a) Klient wysyłając SMS pod Numer Premium oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin
w pełnej jego formie, w związku z czym nie będzie on kierował wobec firmy Funserwis żadnych
roszczeń z tytułu treści, rodzaju oraz charakteru oferowanych usług.
b) Firma Funserwis nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłaną wiadomość SMS Premium
przez Klienta.
c) Firma Funserwis nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi SMS Premium
związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz
niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.
d) Firma Funserwis nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi
SMS Premium związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za
opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego
Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje
administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów
innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Operatorów sieci GSM i Internetu.
W przypadku zaistnienia siły wyższej firma Funserwis uprawniona będzie do przesunięcia terminu
świadczenia Usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.
e) Firma Funserwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego
użytkowania Usługi SMS Premium oraz urządzeń telekomunikacyjnych przez Klientów.
f) Niezależnie od powyższych ustaleń firma Funserwis ma prawo zaprzestać świadczenia Usług
SMS Premium w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnienie żądanie zostanie zgłoszone wobec
niego przez Operatora lub Agregatora transakcji SMS Premium.
g) Klient zgadza się na pokrycie wszystkich kosztów związanych z nieregulaminową wysyłką
SMS Premium oraz kosztów wynikłych z tytułu reklamacji oraz roszczeń operatora sieci
komórkowej gdy środki wycofane przez operatora zostaną użyte przez klienta na zakup
usług w serwisie wydawcy.

5. Reklamacje

a) Reklamacje związane z rodzajem świadczeń, tj. treściami i usługami oferowanymi i
dostępnymi po dokonaniu płatności SMS Premium składać należy wyłącznie Wydawcy.
b) Reklamacje techniczne związane z wysyłką SMS Premium, działaniem Kodu Dostępu i
innymi aspektami telekomunikacyjnymi oraz technicznymi należy składać pod adres
funserwis@o2.pl zawierając tam następujące informację:
- Numer telefonu z którego został wysłany SMS;
- Numer Premium pod który został wysłany SMS;
- Dokładna treść SMS, która została wysłana;
- Kod Zwrotny lub informacja otrzymana w SMS Zwrotnym;
- Link do strony lub aplikacji, gdzie dokonywana była płatność SMS Premium
- Przedmiot reklamacji, możliwie dokładny opis umożliwiający rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacje nie zawierające w/w informacji będą niemożliwe do rozpatrzenia.

6. Postanowienia końcowe

a) Korzystanie z Usługi SMS Premium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
b) Firma Funserwis zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
c) Wszelkie zmiany w Regulaminie zamieszczane będą na stronie www.funserwis.pl/regulamin
i wchodzić będą w życie z dniem ich publikacji.


-